Политика конфиденциальности

  1. Üldsätted 

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid  põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja toitumisterapeut Diana Zintšenko, kes tegutseb FIE Diana Zintšenko, reg. nr 14645114 alt. 

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid  andmetöötleja töötleb. 

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes tellib andmetöötleja kodulehele kaudu teenust,  näiteks registreerib end toitumisnõustamisele.  

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb  andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.  

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine 

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt  kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada,  kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse  või kaudselt kodulehel teenuseid ostes andmetöötlejale jagab. 

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja  terviklikud. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete  muutumisest. 

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest  andmesubjektile või kolmandatele osapooltele. 

  1. Klientide isikuandmete töötlemine 

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: 

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi; 

3.1.2. Isikukood sh. sünnikuupäev 

3.1.3. Telefoninumber; 

3.1.4. E-posti aadress; 

3.1.5. Vanus, kaal, pikkus 

3.1.6. Arvelduskonto number; 

3.1.7. Muud nõustamisel tähtsust omavad andmed sh. terviseandmed (diagnoosid jm.) 

3.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk on osutada andmesubjekti poolt tellitud teenust, näiteks viia läbi toitumisnõustamist.  

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 punkt a):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel  eesmärgil; 

3.4. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid kuni 12 kuud pärast teenuse osutamise lõppu. Raamatupidamisseadusest tulenevalt vajadusel kuni 7 aastat. 

  1. Andmesubjekti õigused 

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. 4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta. 4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid. 

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on  andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. 

  1. Küpsised 

5.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab külastaja arvuti kõvakettale. Küpsised saadavad  veebilehele teavet, mille alusel saab tunda ära külastaja arvuti seadeid ja eelistusi. Küpsiseid kasutatakse  laialdaselt, et tagada veebilehtede tõhusam tööja saada teavet külastajate eelistuste kohta, mis  võimaldavad meil muuta veebilehe töö tõhusamaks ja pakkuda külastajale paremat veebilehe sirvimise  kogemust. Kahjuks ei ole võimalik küljastajal küpsiste kasutamisest keelduda, sest kodulehekülg ilma  küpsisteta ei saa turvaliselt toimida.  

5.2. On kahte tüüpi küpsiseid. Püsiküpsised (ingl permanent cookie) salvestavad külastaja arvuti  kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid kasutatakse külastaja teavitamiseks muudatustest, mis on  veebilehel tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl session cookie) salvestatakse  külastaja arvutisse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks. 

5.3. Küpsised annavad kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja hinnata veebilehe toimivust. Saadud  teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamiseks. Et kliendid saaksid  www.nutritiontherapy.ee kodulehekülge kasutada, peavad olema lubanud seansiküpsised.  

5.4. Statistikaküpsised annavad informatsiooni külastaja veebilehe kasutamise kohta. Selle kaudu on  võimalik näha kui palju inimesi teatud ajavahemikul lehte külastab, mida kodulehel klikitakse ja kuidas  lehtedel liigutakse. Statistikaküpsised annavad infot, mille põhjal on võimalik parendada  kliendikogemust. 

5.5. Kodulehe külastaja saab küpsiste kasutamise keelata, muutes oma veebilehitsejas selle kohta antud  nõusolekuid. Selle kohta saab lähemalt lugeda veebiaadressilt http://www.allaboutcookies.org/manage cookies/

  1. Lõppsätted 

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu  määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete  vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse  üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu  õigusaktidega.